Algemene voorwaarden

De dienst “Leadinfo” wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Leadinfo. Aan het gebruik van Leadinfo zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Leadinfo te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Leadinfo schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. Met Leadinfo kunt u zakelijke websitebezoekers herkennen.
1.2. Om Leadinfo te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, controleert Leadinfo of uw aanvraag wordt goedgekeurd. U ontvangt hiervan bericht.
1.3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Leadinfo mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Leadinfo heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4. Met Leadinfo worden persoonsgegevens van uw bezoekers verwerkt. U bent daarbij onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming een verwerkingsverantwoordelijke, en Leadinfo is uw verwerker. De Leadinfo verwerkersovereenkomst is op deze verwerking van toepassing. Het daarin bepaalde prevaleert boven deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is verboden Leadinfo te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2. Indien Leadinfo constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Leadinfo zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
2.3. Indien naar het oordeel van Leadinfo hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Leadinfo of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Leadinfo gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4. Leadinfo is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.5. Leadinfo kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Leadinfo van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. Leadinfo spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2. Leadinfo onderhoudt Leadinfo actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Leadinfo dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur lokale tijd) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
3.3. Leadinfo mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Leadinfo aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Leadinfo zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. De dienst Leadinfo, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Leadinfo. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Leadinfo, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Leadinfo heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
4.3. Indien u informatie stuurt naar Leadinfo, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.4. Leadinfo zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Leadinfo, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Leadinfo daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Leadinfo zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1. Aan het gebruik van Leadinfo is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding wordt per maand verschuldigd en wel vooraf.
5.2. Betaling kan worden verricht via automatische incasso of door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Leadinfo.
5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Leadinfo beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
6.2. Leadinfo is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Leadinfo meldt.
6.4. In geval van overmacht is Leadinfo nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan voor een periode gelijk aan de overeengekomen facturatieperiode.
7.2. Indien gekozen is voor maandelijkse facturatie, is de overeenkomst steeds per maand opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Bij jaarlijks en tweejaarlijkse facturatie is de overeenkomst steeds uiterlijk een maand voor het einde van de periode opzegbaar.
7.3. Opzegging dient te gebeuren via het account of zoals op de website gemeld.
7.4. U kunt op elk moment via de interface de data downloaden die u opslaat of verwerkt via de dienst.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1. Leadinfo mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
8.2. Leadinfo zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Leadinfo worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Leadinfo gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Leadinfo wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6. Leadinfo is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Leadinfo of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Al een account?

Inloggen

Bereken je tarief

Je tarief is gebaseerd op de unieke bedrijven die we maandelijks identificeren – ruwweg 30% van uw websitebezoekers.

Bereken dit aantal met je Google Analytics-gegevens om je staffel te vinden.

Maak je geen zorgen; na de proefperiode sturen we je een voorstel op maat.

Geïdentificeerde bedrijven

Maandelijks tarief

0- 50

€ 49

51 – 100

€ 79

101 – 250

€ 129

351 – 500

€ 149

501 – 750

€ 199

751 – 1000

€ 269

1001 – 1500

€ 399

1501 – 2000

€ 449

1501 – 2000

€ 499

Geïdentificeerde bedrijven

Maandelijks tarief

0- 50

€ 59

51 – 100

€ 99

101 – 250

€ 149

351 – 500

€ 179

501 – 750

€ 259

751 – 1000

€ 339

1001 – 1500

€ 449

1501 – 2000

€ 549

1501 – 2000

€ 599