Beleid voor Acceptabel Gebruik

Ons Beleid voor Acceptabel Gebruik (hierna: ‘Beleid’) beschrijft in welke gevallen gebruik van het Leadinfo-platform en de Uitgebreide Functies (hierna: Leadinfo) verboden is.

Klanten van Leadinfo (hierna: de ‘Klant’) en haar Eindgebruikers (d.w.z. een natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van Leadinfo) erkennen dat dit Beleid van toepassing is op de voorwaarden van de overeenkomst die is gesloten tussen Leadinfo als onderneming en haar gebruikers. Termen die beginnen met een hoofdletter en die hierin niet anders zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de overeenkomst tussen Leadinfo en de Klant, tenzij deze hierin anders worden gedefinieerd.

Eindgebruikersaccounts

Eindgebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor (niet-limitatief):

 • het aanmaken en beheren van gebruikersaccounts;
 • het ervoor zorgen dat er geen onjuiste of misleidende informatie wordt gebruikt voor het gebruikersaccount;
 • elk gebruik of misbruik van het account; en
 • de veilige behandeling, opslag, vertrouwelijkheid en het juiste gebruik van de accounts.

Eindgebruikers dienen alle redelijke technieken, praktijken en/of technologieën (bijv. het gebruik van sterke wachtwoorden die regelmatig worden gewijzigd) toe te passen om ongeoorloofde toegang tot hun persoonlijke account voor Leadinfo door andere gebruikers of derden te voorkomen. Als Eindgebruikers constateren dat iemand zich ongeautoriseerd toegang heeft verschaft tot hun account – adviseert Leadinfo Eindgebruikers dringend om onmiddellijk alle middelen in te zetten om het misbruik te stoppen (bijv. door hun wachtwoord te wijzigen) en contact op te nemen met Leadinfo.

Verboden gebruik van het Leadinfo-platform en de uitgebreide functies

Eindgebruikers mogen de Leadinfo-software of -functies niet gebruiken of anderen opdragen deze te gebruiken om materiaal te e-mailen, te verzenden, te verspreiden of op te slaan op een manier waarvan Leadinfo van mening is dat:

 • deze de prestaties van Leadinfo bewerkt, verandert, hiermee knoeit of anderszins hiervan afgeleide prestaties creëert;
 • hierdoor sprake is van reverse-engineering, demontage of decompilatie van Leadinfo of de infrastructuur van Leadinfo;
 • deze op welke wijze dan ook de beveiliging van Leadinfo omzeilt of wijzigt;
 • deze misbruikelijk, bedrieglijk, onjuist, frauduleus, pornografisch, obsceen, diffamerend, lasterlijk, beledigend of anderszins ongepast is;
 • deze inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Leadinfo;
 • deze de toepasselijke privacywetgeving schendt; dit omvat maar is niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’), Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002, die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (ook bekend als de ‘e-privacyrichtlijn’) en de invoering ervan in alle EU-lidstaten.
 • deze de rechten van anderen schendt of er anderszins inbreuk op maakt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het inbreuk maken op of wederrechtelijk toe-eigenen van privacy-, intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van anderen (zoals, maar niet beperkt tot, het publiceren, uploaden of anderszins verspreiden van materiaal dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten zonder hiervoor de benodigde rechten of toestemming te hebben);
 • deze elke andere Eindgebruiker uitsluit van toegang tot Leadinfo;
  er sprake is van een van de volgende of soortgelijke activiteiten (zonder dat deze opsomming limitatief is): hacking, mailbombing, spoofing of het verzenden van e-mails die een virus, worm of enige vorm van malware bevatten of overbrengen;
 • deze de beveiliging van Leadinfo opzettelijk of roekeloos beschadigt of een poging is om de robuustheid van Leadinfo te testen of Leadinfo onbeschikbaar te maken;
 • deze een poging is om ongeoorloofde toegang te krijgen of anderen ongeoorloofde toegang te geven tot Leadinfo;
 • deze haatzaaiende taal, geweld of discriminatie op basis van geslacht, ras, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, religieuze of filosofische overtuigingen, nationaliteit, leeftijd, fysieke of mentale handicap en/of enig ander menselijk kenmerk dat beschermd is tegen discriminatie, bevordert of faciliteert;
  hiermee iemand wordt gestalkt, lastiggevallen of schade berokkend;
 • deze Leadinfo of het gebruik van Leadinfo door andere Eindgebruikers verstoort of nadelig beïnvloedt;
 • deze zeer omvangrijke middelen (waaronder “robots”, “spiders”, “offline readers”, “scripts” of vergelijkbare methoden voor het verzamelen of uitpakken van gegevens) gebruikt of invoert om toegang te krijgen tot Leadinfo of andere accounts, computersystemen of netwerken die daarmee verbonden zijn;
 • deze opzettelijk het juist functioneren van Leadinfo verstoort, met inbegrip van elke opzettelijke poging om Leadinfo op welke manier dan ook te beschadigen, uit te schakelen of te overbelasten, zoals door middel van een denial-of-serviceaanval;
 • deze middelen (handmatig of elektronisch) gebruikt om gebruiksbeperkingen op een systeem, zoals toegangs- en opslagbeperkingen, te omzeilen;
 • deze e-mailheaders wijzigt of verbergt of de identiteit van een afzender aanneemt zonder uitdrukkelijke toestemming van de afzender;
 • deze ongevraagde bulk e-mail of andere berichten, promoties, reclame of verzoeken (zoals spam), met inbegrip van commerciële reclame en informatieve aankondigingen, aan de gegevensopslag binnen Leadinfo verspreidt, publiceert, verzendt of de verzending daarvan faciliteert, tenzij dit rechtmatig is en in overeenstemming is met de relevante privacywetgeving;

Controle en handhaving

Leadinfo behoudt zich het recht voor om te controleren en te handhaven, maar neemt geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot:

 • het onderzoeken van de toegang van Eindgebruikers tot of het gebruik van Leadinfo door Eindgebruikers (inclusief het beheer van de accounts), of door derden die door Eindgebruikers zijn geautoriseerd om toegang te krijgen tot de gegevens.
 • het op te hoogte brengen van Eindgebruikers met betrekking tot mogelijk misbruik van Leadinfo of niet-naleving van dit Beleid.

Leadinfo kan echter:

 • schending van dit Beleid of misbruik van Leadinfo onderzoeken;
 • gegevens of middelen die dit Beleid of een andere overeenkomst tussen Leadinfo en de Klant schenden, verwijderen, de toegang daartoe onmogelijk maken of wijzigen; of
 • de betreffende wetshandhavers, toezichthouders of andere relevante derden informeren over activiteiten waarvan Leadinfo vermoedt dat deze in strijd zijn met een wet of voorschrift. Rapportering door Leadinfo kan het melden van de relevante informatie van een Eindgebruiker omvatten, alsmede het samenwerken met de betreffende wetshandhavingsinstanties, toezichthouders of andere relevante derden om te helpen bij het onderzoek en de vervolging van illegaal gedrag door netwerk- en systeeminformatie te verschaffen met betrekking tot vermeende schendingen van dit Beleid. De Eindgebruiker zal in kennis worden gesteld als Leadinfo dit soort meldingen doet, tenzij Leadinfo verplicht is om de melding vertrouwelijk te houden.

Als een Eindgebruiker zich bewust wordt van een schending van dit Beleid, dient Leadinfo onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht via de helpdesk of via support@leadinfo.com. De Eindgebruiker dient Leadinfo vervolgens hulp te bieden bij het stoppen of verhelpen van de schending.

Gevolgen van schendingen

Leadinfo kan alle inhoud in Leadinfo die in strijd is met dit Beleid onmiddellijk verwijderen en de toegang van de Klant en zijn Eindgebruikers tot Leadinfo opschorten en of het abonnement van de Klant beëindigen om verwijtbare redenen (in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van Leadinfo) indien een Klant of een van zijn Eindgebruikers zowel (i) dit Beleid schendt, als (ii) niet binnen een redelijke termijn reageert op vragen van Leadinfo over een mogelijke schending van dit Beleid.

Al een account?

Inloggen

Bereken je tarief

Je tarief is gebaseerd op de unieke bedrijven die we maandelijks identificeren – ruwweg 30% van uw websitebezoekers.

Bereken dit aantal met je Google Analytics-gegevens om je staffel te vinden.

Maak je geen zorgen; na de proefperiode sturen we je een voorstel op maat.

Geïdentificeerde bedrijven

Maandelijks tarief

0- 50

€ 49

51 – 100

€ 79

101 – 250

€ 129

351 – 500

€ 149

501 – 750

€ 199

751 – 1000

€ 269

1001 – 1500

€ 399

1501 – 2000

€ 449

1501 – 2000

€ 499

Geïdentificeerde bedrijven

Maandelijks tarief

0- 50

€ 59

51 – 100

€ 99

101 – 250

€ 149

351 – 500

€ 179

501 – 750

€ 259

751 – 1000

€ 339

1001 – 1500

€ 449

1501 – 2000

€ 549

1501 – 2000

€ 599