Vilkår

Tjänsten ”Leadinfo” erbjuds över internet i form av Software-as-a-Service av företaget Leadinfo. Användningen av Leadinfo är föremål för följande villkor. Att använda Leadinfo innebär att du accepterar dessa villkor. Eventuella avvikelser från dessa villkor är endast bindande om Leadinfo har gett en skriftlig bekräftelse på att de godkänts.

Artikel 1. Användning av tjänsten
1.1. Med Leadinfo kan du identifiera B2B-webbplatsbesökare.
1.2. För att kunna använda Leadinfo måste du först registrera dig. Efter avslutad registrering kommer Leadinfo att verifiera om din ansökan ska godkännas eller inte. Du kommer att meddelas om beslutet.
1.3. Du måste skydda ditt konto från obehöriga tredje part från användarnamn och lösenord. I synnerhet måste du hålla lösenordet strikt konfidentiellt. Leadinfo kan anta att alla åtgärder som utförs från ditt konto efter inloggning med ditt användarnamn och lösenord är auktoriserade och övervakade av dig. Detta innebär att du är ansvarig för dessa åtgärder, såvida inte tills du har meddelat Leadinfo att någon annan känner till ditt lösenord.
1.4. Leadinfo behandlar dina personuppgifter. Du ger ditt samtycke till alla former av behandling inom tjänsten. Se Leadinfos sekretesspolicy för mer information.

Artikel 2. Användningsvillkor
2.1. Det är inte tillåtet att använda Leadinfo för något syfte som bryter mot nederländska eller andra tillämpliga lagar eller regler. Detta inkluderar frågor som att använda tjänsten för lagring eller överföring av data som är förtalande, ärekränkande eller rasistiska.
2.2. Om Leadinfo upptäcker att du bryter mot något av ovanstående eller får ett klagomål på samma sätt, kan Leadinfo ingripa för att avsluta överträdelsen.
2.3. Om Leadinfo anser att den fortsatta funktionen av datasystem eller nätverk av Leadinfo eller tredje part faktiskt eller hotas att skadas eller äventyras, till exempel genom överdriven överföring av e-post eller andra uppgifter, läckage av personuppgifter eller virusaktivitet, Leadinfo kan vidta alla åtgärder som de anser rimligen nödvändiga för att upphäva eller avvärja denna skada eller fara.
2.4. Leadinfo har alltid rätt att lämna in ett straffrättsligt klagomål för alla brott som begås genom eller använder tjänsten.
2.5. Leadinfo kan få tillbaka alla skador som det lider på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor. Du godkänner och skadar Leadinfo mot alla krav från tredje part som uppstår på grund av din överträdelse av dessa användarvillkor.

Artikel 3. Tillgänglighet och underhåll
3.1. Leadinfo gör allt för att säkerställa att tjänsten är tillgänglig hela tiden, men ger inga garantier för oavbruten tillgänglighet.
3.2. Leadinfo underhåller aktivt Leadinfo. I händelse av att underhåll förväntas påverka tillgängligheten negativt kommer Leadinfo att utföra detta underhåll på natten (mellan 23:00 och 07:00 lokal tid). Underhåll meddelas i förväg när det är möjligt. Nödunderhåll kan äga rum när som helst och utan föregående meddelande.
3.3. Leadinfo kan då och då anpassa Leadinfo. Din feedback och dina förslag är välkomna men Leadinfo bestämmer i slutändan vilka justeringar det kommer att göra eller inte.

Artikel 4. Immateriella rättigheter
4.1. Leadinfo-tjänsten, medföljande programvara och all information och bilder på webbplatsen är Leadinfos immateriella rättigheter. Ingen av dessa föremål får kopieras eller användas utan föregående skriftligt tillstånd från Leadinfo, utom i den utsträckning som tillåts enligt obligatorisk lag.
4.2. Information du lagrar eller bearbetar med hjälp av tjänsten är och förblir din egendom (eller dina leverantörers eller licensgivares egendom). Leadinfo får en begränsad licens för att använda denna information för tjänsten, inklusive för framtida aspekter därav. Du kan avbryta denna licens genom att ta bort informationen i fråga och / eller säga upp avtalet.
4.3. Om du skickar information till Leadinfo, till exempel en felrapport eller ett förbättringsförslag, ger du Leadinfo en evig och obegränsad licens att använda denna information för tjänsten. Detta gäller inte information som du uttryckligen markerar som konfidentiell.
4.4. Leadinfo ska avstå från att komma åt data som du lagrar eller överför med Leadinfo, såvida det inte är nödvändigt för effektiv tillhandahållande av tjänsten eller Leadinfo tvingas göra det enligt lag eller behörig myndighet. I dessa fall kommer Leadinfo att göra allt för att begränsa åtkomsten till informationen så mycket som möjligt.

Artikel 5. Ersättning för tjänsten
5.1. Användningen av Leadinfo är föremål för en avgift som ska betalas varje månad. Avgiften måste betalas i förskott.
5.2. Betalning är möjlig via autogiro, genom att göra en banköverföring till Leadinfos konto, med kreditkort, via PayPal-penningöverföring eller som förklaras vidare på webbplatsen.
5.3. Eftersom tjänsten startas direkt på din uttryckliga begäran kan en betalning inte återbetalas enligt Distansförsäljningslagen.

Artikel 6. Ansvarsbegränsning
6.1. Förutom i händelse av avsiktlig försummelse eller grov vårdslöshet ska Leadinfos ansvar begränsas till det belopp som du betalat under de tre månaderna före det ögonblick som orsaken till skadan inträffade.
6.2. Leadinfo ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador, förlorade vinster, missade besparingar eller skador genom affärsavbrott.
6.3. Skador kan endast krävas om de skriftligen rapporteras till Leadinfo inom högst två månader efter upptäckten.
6.4. I händelse av force majeure är Leadinfo aldrig skyldigt att kompensera skador som du har lidit. Force majeure inkluderar händelser som störningar eller otillgänglighet på internet, telekommunikationsinfrastruktur, strömavbrott, upplopp, trafikstockningar, strejker, företagsstörningar, avbrott i utbudet, bränder och översvämningar.

Artikel 7. Löptid och uppsägning
7.1. Detta avtal träder i kraft när du använder tjänsten för första gången och ska sedan löpa under en period som motsvarar den faktureringsperiod som överenskommits.
7.2. Om månadsfakturering har valts kan avtalet sägas upp varje månad med en uppsägningstid om 1 månad. I händelse av årlig och halvårsvis fakturering kan avtalet sägas upp senast en månad före periodens utgång.
7.3. Uppsägningen måste ske via kontot eller enligt vad som anges på webbplatsen.
7.4. Du kan exportera data som du lagrar eller bearbetar med tjänsten när som helst via tjänstgränssnittet.

Artikel 8. Ändringar av villkoren
8.1. Leadinfo kan ändra eller lägga till dessa villkor samt alla priser när som helst.
8.2. Leadinfo kommer att meddela ändringarna eller tilläggen genom tjänsten minst trettio dagar innan de träder i kraft.
8.3. Om du inte vill acceptera en ändring eller tillägg kan du säga upp avtalet fram till det datum ändringarna träder i kraft. Användning av Leadinfo efter ikraftträdandet ska utgöra ditt godkännande av de ändrade eller tillagda villkoren.

Artikel 9. Diverse bestämmelser
9.1. Detta avtal regleras av nederländsk lag.
9.2. Förutom i den utsträckning som annat bestäms av obligatorisk tillämplig lag, ska alla tvister som uppstår i samband med Leadinfo väckas vid den behöriga nederländska domstolen för Leadinfos huvudsakliga verksamhetsställe.
9.3. För att alla klausuler i dessa villkor som kräver att ett uttalande måste göras “skriftligt” för att vara lagligt giltiga, ska ett uttalande via e-post eller kommunikation via Leadinfo-tjänsten vara tillräckligt förutsatt att avsändarens äkthet kan fastställas med tillräcklig uttalandet har inte äventyrats.
9.4. Versionen av all kommunikation av information som registrerats av Leadinfo ska anses vara giltig, såvida du inte ger bevis för det motsatta.
9.5. I händelse av att någon del av dessa villkor förklaras juridiskt ogiltiga, ska detta inte påverka giltigheten för hela avtalet. Partrna kommer i ett sådant fall att komma överens om en eller flera ersättningsbestämmelser som approximerar den ursprungliga avsikten med ogiltiga bestämmelser inom ramen för lagen.
9.6. Leadinfo har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en tredje part som en del av ett förvärv av Leadinfo eller tillhörande affärsverksamhet.